Glycerin

Tên khác: Glycerol

Các chất cùng nhóm

Chi tiết

Tên khác: Glycerol
Chức năng: dưỡng ẩm/hút ẩm, hương liệu, mô phỏng thành tố da, làm đặc

Tham khảo

Cabelli DE, Bielski BH. Kinetics and mechanism for the oxidation of ascorbic acid/ascorbate by HO2/O2 radicals: a pulse radiolysis and stopped flow photolysis study. J Phys Chem. 1983;87: 1805.
Ros JR, Rodriguez-Lopez JN, Garcia- Canovas F. Effect of L-ascorbic acid on the monophenolase activity of tyrosi- nase. Biochem J. 1993;295:309.